Sunday, 27 January 2013

Amanah+Iman=AmanSecara etimologi, kata-kata iman, amanah dan aman,  berasal dari akar kata yang 
sama, iaitu ‘hamzah, mim’, dan ‘nun’ yang memiliki makna asal ‘aman / sejahtera’, 
‘tenteram’, ‘tidak merasa takut’. (lih. al-Mu’jam al-Araby al-Asasy, hlm 109.) Hakikat 
maknanya pun saling berkait erat. Iman tidak terwujud sempurna kalau tidak ada 
amanah, begitu juga sebaliknya. Rasa aman / sejahtera dan ketenangan pun tidak akan terwujud jika tidak ada iman dan amanah. Makna secarai logiknya, seseorang mukmin yang tidak amanah perlu dicurigai kesahihan imannya, demikian juga seseorang yang amanah tetapi tidak beriman, amanahnya adalah palsu yang didasari atas kepentingan peribadi, politik, atau kelompoknya.

Pada amnya, iman sekadar difahami sebagai “sikap percaya”; dalam hal ini khususnya percaya kepada Rukun Iman yang enam kerana sikap itulah yang akan melandasi tindakan seorang. Namun, apabila difahami lebih mendalam, iman tidak cukup hanya dengan sikap batin yang hanya percaya atau mempercayai sesuatu, tetapi menuntut perwujudan lahiriah dalam tindakan.

Dalam pengertian inilah kita memahami sabda Nabi s.a.w bahawa iman mempunyai lebih daripada 70 tingkatan, yang paling tinggi ialah ucapan Lailahailallah (tiada Tuhan selain Allah) dan yang paling rendah adalah membuang duri (yang ada) di jalan. Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda, “Demi Allah, ia tidak beriman! Demi Allah, ia tidak beriman!” Lalu orang bertanya, “Siapa, wahai Rasul Allah?” Baginda menjawab, “Orang yang tetangganya tidak merasa aman daripada kelakuan buruknya.” Lalu orang bertanya lagi, “Tingkah laku buruknya apa?” Baginda menjawab: “Sikapnya yang menyakitkan.” Berdasarkan hakikat tersebut, maka sesungguhnya makna iman dapat bererti sejajar dengan kebaikan atau perbuatan baik dalam dimensi vertikal (hablun minallah) dan horizontal (hablun minannas). Seperti penjelasan Allah s.w.t tentang makna al-birr dalam surah al-Baqarah, ayat 177. Oleh kerana itu, dapat difahami: “Tiada iman tanpa takwa, kepatuhan pada Tuhan di mana pun dan bila-bila pun. Dan takwa itulah, bukti intipati keimanan kita.”

Dengan demikian, jangan sedikitpun kita merasa ragu akan iman kita itu. Keraguan akan membawa kepada sikap dan tindakan yang menyimpang daripada keimanan tersebut. Di dalam bahasa Jawa, iman itu harus madep, mantep dan mancep. Madep maknanya seluruh hati dan perasaan kita perlu dihadapkan hanya kepada Allah s.w.t, jangan berpaling sedikit pun. Mantep maknanya iman harus ditujukan semata-mata kepada Allah s.w.t, jangan sampai berbelok sedikit pun. Mancep maknanya iman harus ditanamkan sedalam-dalamnya kepada Allah s.w.t. Ibarat akar tunjang yang menghunjam ke dalam tanah sehingga dapat menyangga kehidupan pohon tersebut. Kita semua telah memperoleh hidayah iman daripada Allah s.w.t. Maka, sudah semestinya jika iman tersebut dipelihara dengan sedaya upaya. Kita singkirkan semua keraguan. Kita singkirkan semua yang menyebabkan munculnya keraguan akan keimanan tersebut. Hanya orang yang tanpa keraguan akan melakukan amalan agama dengan bersungguh-sungguh.

No comments:

Post a Comment