Saturday, 20 October 2012

Taubat & Istigfar Kunci REZEKI,
DALAM kita dituntut mencari rezeki yang halal demi kelangsungan hidup ini, tidak kurang sebahagian daripada kaum Muslimin memandang bahawa berpegang dengan Islam akan mengurangi rezeki mereka.

Kemudian tidak hanya sebatas itu, bahkan lebih parah dan menyedihkan bahawa ada sejumlah orang yang masih mahu menjaga sebahagian kewajipan syariat Islam tetapi mengira bahawa jika ingin mendapatkan kemudahan di bidang kebendaan dan kemapanan ekonomi hendaknya menutup mata daripada hukum-hakam Islam, terutama yang berkenaan dengan hukum halal dan haram.


Mereka itu lupa atau berpura-pura lupa bahawa Allah s.w.t mensyariatkan agama-Nya bukan hanya sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam perkara-perkara kebahagiaan di akhirat saja. Allah s.w.t juga mensyariatkan agama ini juga untuk mengajar  manusia dalam urusan kehidupan dan kebahagiaan mereka di dunia.

Di antara sebab terpenting diturunkannya rezeki adalah istighfar (memohon ampun) dan taubat kepada Allah s.w.t.

Allah s.w.t berfriman tentang Nabi Nuh a.s yang berkata kepada kaumnya:

“Maka aku katakana kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu’, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai.” (Surah Nuh: 10-12)

Apa yang dimaksudkan dengan istighfar dan taubat di sini bukan hanya sekadar diucapkan pada lisan sahaja, tidak membekas di dalam hati sama sekali, bahkan tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan.

Sebaliknya, apa yang dimaksudkan  dengan istighfar dan taubat di sini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam ar-Raghib al-Asfahani, iaitu “memohon ampun dengan disertai ucapan  dan perbuatan dan bukan sekadar lisan semata-mata.”


No comments:

Post a Comment